Første delseier

Vi har vunnet frem med vår første innsigelse rettet mot Sameiet Elvehavn Brygge E.

Styret i Sameiet Elvehavn Brygge F stilte spørsmål om berettigelsen ved at utgifter til heis, lekkasje fra takhage og fjernvarme skal fordeles mellom seksjonseierne i Sameiet Elvehavn Brygge E. Styret i sistnevnte kontaktet advokat Marit Figenschau i TOBB, vår forvalter, for å utrede spørsmålene.

Advokat Figenschau konkluderte med at utgifter til heis faller utenfor sameiet.

Vi når altså frem med våre anførsler vedrørende heisen, akkurat som forventet. Når det gjelder fjernvarme og tak/fasade, har Figenschau bedt om noe mer tid for å utrede.

Dette er intet mindre enn pinlig for styret i Sameiet Elvehavn Brygge E.
Uberettiget, og i strid med lovverket og vedtektene, utsteder styret faktura uten hjemmelsgrunnlag til å dekke felleskostnader i BL Elvehavn Brygge E på heis. Det skjedde ved begge sameiermøtene i september 2015 og i mars 2016. Det er styret som er ansvarlig for å følge alle relevante lovkrav til sin virksomhet. Styret i Sameiet Elvehavn Brygge E er nøyaktige de samme folka som i styret for BL Elvehavn Brygge E: Erling Gaustad (styreleder), Tommy Jakobsen og Britta Lill Levik.

http://www.proff.no/roller/sameiet-elvehavn-brygge-e/trondheim/-/IF5C3VQ0000/

I forlengelsen av dette stiller vårt styre også spørsmål til TOBBs rolle som profesjonell forvalter i denne saken, da vi mener TOBB kunne og burde kontrollert hvorvidt Sameiet Elvehavn Brygge E følger sine egne vedtekter og eierseksjonsloven ved inndrivelse av felleskost til å dekke en heis ingen øvrige seksjonseiere har tilgang til. Dette er neppe uoverkommelig juss for en profesjonell forvalter.

Vårt sameie har rettet krav om at Sameiet Elvehavn Brygge E tilbakefører alle uberettigede innbetalinger med samtlige underbilag.

Vi har også meddelt at Sameiet Elvehavn Brygge Es praksis om tilbakeholding av styreprotokoller ikke er hjemlet i loven, og har bedt at advokaten også vurderer lovligheten ved denne praksisen.

Denne saken viser viktigheten av å ha et oppegående styre som ivaretar seksjonseiernes interesser.

For nærmere informasjon, les dette som er hentet fra styrets årsberetning til sameiermøtet i 2016:

«I 2015 ble vårt sameiet med i et nytt: Sameiet Elvehavn Brygge E. Bakgrunnen er at vårt sameie har omtrent 200 kvm boder i naboeiendommen til vest for oss. Det er lovmessig opprettet et sameie som skal drifte og vedlikeholde dette arealet. Sameiet består av fire seksjonseiere: Borettslaget Elvehavn Brygge E (seksjonseier nummer 1, 1996/2225 i brøk, ca. 90 prosent av stemmene), Sameiet Elvehavn Brygge F (201/2225 i brøk, ca. 9 prosent av stemmene) og Borettslaget Barn i Byen (20/2225 i brøk ca. 1 prosent av stemmene). I tillegg er sykkelboden vi deler med naboeiendommen med som seksjon 4 (38/2225 som brøk). Borettslaget Barn i Byen har 19 parkeringsplasser i eiendommen til Borettslaget Elvehavn Brygge E.

Så lang alt vel, men vårt sameie har påtalt en rekke feil i hvordan styret i Sameiet Elvehavn Brygge E har besørget sine fullmakter etter vedtektene, eierseksjonsloven og seksjonsbegjæringen. Vårt sameie er blant annet belastet utgifter til Borettslaget Elvehavn Brygge Es heis og lekkasje på takhagen. Vi bestrider at vi skal dekke Sameiet Es felleskostnader på dette punkt. Det framgår av vedtektene at fellesarealer splittes i fellesarealer for alle sameiere, og fellesarealer kun tilknyttet samleseksjon bolig, dvs. borettslaget E. Næringsseksjoner i parkeringsanlegget skal ikke belastes felleskostnader som ikke er direkte tilknyttet anlegget. Det gjelder også de to næringsseksjonene som omfatter boder og fellesbod. Konklusjonen er at vedtektene i Sameiet E er utformet slik at fellesarealer som er forbeholdt kun boligseksjonen (dvs borettslaget i E) kun skal belastes boligseksjonen. Vi fremholder dermed at det blir feil å presentere ekstrakostnader for fellesarealene heis og takhage til de av sameierne (seksjon 2, 3 og 50 % av 4) som ikke har tilgang til disse fellesarealene. Også andre kostnader vi blir presentert som strøm, brannsikring, forsikring og vedlikehold og fjernvarme en under lupen. Saken er under nøye vurdering av styret i vårt sameie.»

Styreleder Erling Gaustad er en person man skal følge med den største årvåkenhet og forsiktighet. Der er det noe som ikke stemmer helt.