Ordensregler

Ordensreglene for sameiet kan lastes ned i PDF-format. Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiets arealer.

Hver enkelt eier er ansvarlig for egne husstandsmedlemmer og for at besøkende og leietagere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

Styret tar tak i alle former for ureglementert adferd som påvirker naboene. Hvis styret finner å ilegge en skriftlig advarsel, vil eier og beboer få rett til å uttale seg før den endelige avgjørelsen tas. Ved brudd på ordensreglene kan styret kreve at den som leier ut sin leilighet sier opp leieforholdet.

Hvis det skjer alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglene vil styret kunne kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Vi bemerker her nattero kl 23 og regler for røyking og husdyrhold. Ordensregler gjelder hele døgnet alle dager. Søndag er også for mange en arbeidsdag.