Vedlikehold

Styret – med sameiermøtets godkjenning og i samråd med vaktmester – legger planene for vedlikeholdet av bygget. Å holde bygningsmassen i hevd er styrets ansvar.

Bygget følges opp daglig av vaktmester.

Korridorer og fellesarealer males med jevne mellomrom.

I tillegg er det etablert et vedlikeholdsfond. Vedlikeholdsfondet er tenkt som en reserve for store utbedringer, for eksempel heis og tak. Faste årlige avsetninger gir sameiet forutsigbarhet og sameiet en ryddig økonomi. Fondet skal være upåvirket av driftsmessig vedlikehold.

En vedlikeholdsplan vedtas som en fast post på sameiermøte. Dermed får alle eiere en stemme i byggets vedlikehold. Planen inneholder planer for vedlikehold på heis, fjernvarmeanlegg, tak, ventilasjonsanlegget, ev. skader/utbedringer på vegger og dører i fellesareal, maling inngangsparti og korridorer, service og kontroll på brannalarmanlegg og nødlys, teknisk rom og skadedyrskontroll.

Vedlikeholdsansvar i leilighetene

Det er seksjonseier som står ansvarlig for vedlikehold i sin seksjon.

Seksjonseier skal for egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen bolig og i ytre rom som tilhører boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt at avløp holdes åpne.

Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen vedlikeholdes av sameiet. Alle ledninger og innretninger seksjonseier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av seksjonseier. Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og feil i ledningsnett.

Skader som skyldes manglende vedlikehold dekkes normalt ikke av forsikringen. Det er seksjonseier/andelseier som står ansvarlig for å holde sin bruksenhet og tilleggsdel(er) i forsvarlig stand, jfr. eierseksjonslovens § 20 og borettslagslovens § 5-12 – 5-18.

Den siste tiden har det vært flere vannskader som følge av manglende vedlikehold av sluk på terrasser. Disse skal til enhver tid sørges for å holdes fri for rask/løv/snø og is. Dersom dette ikke gjøres kan man risikere at vann trenger inn i boligen. Skader forbundet med dette dekkes ikke av sameiets forsikring.

I tillegg er det svært viktig at man påser at boligen er tilstrekkelig oppvarmet til enhver tid, spesielt ved lengre fravær. Dette for å sørge for at rør ikke fryser/sprekker. På ovnen er det et symbol med stjerne, stiller du ovnen her unngår du at det fryser.